skip to Main Content
Kenniscentrum - sinds 2005 - met ruim 2000 artikelen over gezondheid!BEKIJK ALLE ONDERWERPEN

5G netwerk: een ‘stralende’ huid

Er worden tegenwoordig steeds meer klachten gerapporteerd t.g.v. radiofrequente velden (straling), afkomstig van smartphones en rond zendmasten. De vraag is wat de 5e-generatie velden, 5G genaamd, daaraan gaat toevoegen. De daarvoor gebruikte, slecht doordringende, millimetergolven zullen i.h.b. blijven ‘steken’ in de huid. Bijkomend probleem is dat de operators de stralingslimieten, die van Nederland behoren tot de hoogste ter wereld, verder willen verhogen om beter bereik te krijgen.

Gevoeligheid voor Elektromagnetische velden(EMV)

Er zijn de laatste jaren veel onderzoeken gedaan naar verstorende invloeden van o.a. 5G-golven op fysiologische processen (17). Onduidelijk is nog in hoeverre die de oorzaak zijn van de klachten van elektro’ gevoelige’ personen (18). Elektromagnetische velden(EMV), zelfs wanneer die nauwelijks technisch zijn te meten, kunnen ze echter EHS veroorzaken. Fysici berekenden dat velden met een sterkte van rond 1 µW/m2 al effect kunnen veroorzaken (19). Dat verklaart de buitengewone gevoeligheid van bepaalde mensen voor EMV. De huidige blootstellingslimieten liggen tussen de 28 en 61 volt per meter (V/m) (21). Er ligt nu al een deken van elektrosmog over ons land.

Effecten van elektromagnetische velden (EMV)

Kunstmatige EMV hebben voor 1,5-3% van de bevolking een negatieve uitwerking op hun gezondheid (1, 2). Er zijn korte-termijneffecten als huiduitslag en hartritmestoringen maar ook diverse medisch onverklaarde klachten als slaapproblemen en daaraan verwante storingen, tezamen ‘elektrostress’ of ElektroHoogGevoeligheid (EHS) genoemd (3). Langetermijneffecten zijn soms kankers en hersentumoren (4).

Bedrijven noch overheden lijken de biomedische effecten van EMV en dus ook van 5G op de mens te veronachtzamen. Zij gaan ervan uit dat het lichaam nauwelijks wordt bereikt omdat de kortgolvige EMV van 5G al in de huid worden afgestopt (6).

Bij het bepalen van de stralingslimieten gaat men tot op heden nog steeds uit van de in 1998 opgestelde uitsluitend thermische effecten. De talrijke, belangrijke niet-thermische effecten worden hierbij buiten beschouwing gelaten, hoewel daar al vele goed onderbouwde wetenschappelijke studies naar zijn verricht (20).

(Non)thermische effecten EMV op de huid5G netwerk: een ‘stralende’ huid

De huid is een belangrijk lichaamsdeel met een groot oppervlak (1,5-2 m2) en een grote massa (tot 20 kg). De huid herbergt honderden belangrijke weefsels en celtypen die enerzijds ons lichaam actief beschermen tegen bedreigende omgevingsfactoren, en anderzijds het lichaam naar buiten toe afgrenzen. Deze functies van de huid en de elementaire biologische processen die zich daarbinnen afspelen, kunnen o.a. als volgt door EMV worden beïnvloed (22):

* Zweetklieren
Zweetklieren hebben een lang afvoerkanaal naar buiten, dat bezet is met een gespiraliseerde binnenbekleding. De verwachting is dat die structuur veel van de binnenkomende energie zal absorberen en zal opwarmen, hetgeen leidt tot schade aan de cel en aan omliggende weefsels (16).

* DNA-breuken
RF-straling kan in het DNA breuken doen ontstaan (8) met als gevolg dat celdelingen en genactivatie
worden verstoord, mogelijk leidend tot kanker. Voorts treden er ongewenste verschuivingen in het bestaande programma voor eiwitsynthese op (9).

* Eiwit-receptor interacties
Eiwitten (enzymen, antilichamen, receptoren) zijn betrokken bij de regulatie van tal van fysiologische processen. Binding van eiwitten met het substraat is alleen mogelijk met een juiste positie van reactieve groepen aan het oppervlak. Gedwongen positieverandering van die groepen door externe EMV maakt de binding soms onmogelijk (7).

* Verstoring van ionenevenwichten
Een juiste interne concentratie in calcium-, natrium- of kaliumionen is essentieel voor de celintegriteit en overleving. Door bestraling ontstane ‘lekken’ in de celwand laten ionen ongehinderd in- of uitstromen.
Externe EMV’s kunnen ook de receptorconfiguratie veranderen waardoor de affiniteit voor neuroactieve verbindingen een normale celfunctie verstoren (2).

* Prikkelbaarheid van cellen
Zenuwen en andere exciteerbare cellen handhaven voor een goede functie een zeker spanningsverschil m.b.t. de celmembraan. Verhoging van de membraanpotentiaal door externe prikkeling leidt tot depolarisatie en functieverlies van de cel. Elektrische prikkeling van zenuwvezels geeft onderdrukking van actiepotentialen (10) en in de huid chaos in endocriene regulaties (11).

* Energievoorziening van de cellen
Ook het membraan van mitochondriën kan zijn zeeffunctie verliezen waardoor ionen ongehinderd kunnen in- of uitstromen (14). Dat leidt tot de vorming van reactieve zuurstofverbindingen (ROS) die de cel vergiftigen of tot abnormale celdelingen, leidend tot kanker of andere ziekten zoals chronische vermoeidheid.

* Onbeheersbare hormoonafgifte
De huid is rijk aan zenuwen die allerlei neuro-actieve verbindingen vervoeren, zoals neurotransmitters of peptiden (15). Zenuwuiteinden kunnen door externe EMV gedepolariseerd worden waardoor neuroactieve producten worden afgeven en irrelevante hormonale acties kunnen worden veroorzaakt. Door macrofagen wordt histamine afgegeven, wat ontstekingen veroorzaakt. De functies van andere peptidehormonen die zich hier bevinden zijn nog grotendeels onbekend.

* Micro-organismen in de huid
De huid zit vol met vele soorten bacteriën, schimmels en andere micro-organismen (‘microbiota’) (12). Normaliter is dat geen probleem: het immuunsysteem handhaaft wel een status quo. Wanneer microbiota door UV licht of door RF velden dood gaan en uiteen vallen, kunnen de afvalproducten ernstige allergische reacties oproepen. Men kan zich ziek gaan voelen. Verder kan ook bacteriegroei beïnvloed worden (13).

Geen enkel onderzoek naar gezondheidseffecten 5G

Vertegenwoordigers van de telecomindustrie-industrie in de V.S. hebben toegegeven dat er nog geen enkel onderzoek beschikbaar is dat aangeeft dat 5G-technologie veilig zou zijn. Er zijn ook geen voorafgaande medisch-biologische onderzoeken geweest naar mogelijke gezondheidsverstorende invloeden van de voor 5G gebruikte MM-golven [23].

Ook in Europa staat het aantal onderzoeken naar biologische en gezondheidseffecten van de 5G-frequenties op dit moment op nul terwijl inmiddels al 230 wetenschappers wereldwijd de ‘5G Appeal’-petitie’ hebben ondertekend.
Daarin schrijven ze dat met de volgende generatie draadloze technologie de straling van elektromagnetische velden (EMV) exponentieel zal toenemen. Omdat er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor de schadelijke effecten daarvan, vragen ze om de 5G-plannen niet uit te rollen totdat er meer duidelijkheid is of en hoe schadelijk EMV-straling is voor mensen (24).

Overigens kwam in 2007 het eigen milieuagentschap van de Commissie, de European Environment Agency (EEA), al met een eerste waarschuwing over elektromagnetische straling (25).

Banden met de industrie

Wat de banden met de industrie betreft: acht van de dertien ICNIRP-leden van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, zij stellen de stralingslimieten vast) hebben of hadden een band met de telecom- of elektriciteitsindustrie via consultancywerk of onderzoeksfinanciering. Binnen de WHO EMF-groep zijn dat er vijf van de zeven en binnen het Europese SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks ) is dat de helft (26).

Tegengeluiden

Ondertussen begint het bewustzijn en daardoor de weerstand omtrent de schadelijke opeenstapeling van allerlei EMV-velden, in diverse landen, waaronder Duitsland en België toe te nemen (27,28,29). Ook in Nederland zelf begint de politiek zich te roeren (30). De partij voor de Dieren maant in haar standpunten ook tot voorzichtigheid in de omgang met EMV (31).

Lokaal vergunningen– en antennebeleid

Het Rijk decentraliseert het vergunningenbeleid inzake plaatsing van antennes, in de Omgevingswet. Alle 355 gemeenten gaan de komende jaren hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan opstellen (32). De uitrol van 5G vraagt om verdichting in het netwerk, met veel grotere aantallen kleinere antennes dan nu. In stedelijke gebieden zullen de micro-antennes in grote aantallen geïnstalleerd gaan worden, bijv. aan lantarenpalen en bushokjes, omdat het effectieve bereik slechts ca. 150m is. En omdat elke provider, er zijn er 3, zijn eigen infrastructuur heeft, zal wederom alles in 3-voud worden aangelegd. De antennes voor het 5G-netwerk hebben het formaat van een pizzadoos en in elke straat zullen dus om de 150 meter 3 van die antennes staan te stralen.

Wat kunt u zelf doen

* Uzelf informeren.
Het artikel ‘Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact’ – The Lancet, dec 2018 (33) geeft een overzicht van de risico’s voor mens én natuur. Met daarin ook een grafiek die o.a. weergeeft dat de huidige hoeveelheid straling waar we dagelijks aan worden blootgesteld, de laatste decennia exponentioneel gestegen is.

De straling afkomstig van bijv. de 1GHz-frequentieband ligt inmiddels 10 tot de 18e maal hoger dan de hoeveelheid natuurlijke achtergrondsstraling.
Belangrijke vragen zijn ook: Weegt het huidige economisch belang zwaarder dan de volksgezondheid? Zijn de adviezen van de Gezondheidsraad gepolitiseerd? Wordt de Gezondheidsraad afdoende en deskundig gecontroleerd?

* Uw gemeente informeren.
Op lokaal niveau is er vaak weinig expertise en mankracht beschikbaar voor het antennedossier, stelt het Agentschap Telecom. U zou daarom kunnen besluiten om uw gemeente van informatie te voorzien m.b.t. de effecten van straling, omdat men daar vaak niet veel van af weet. Voor voorbeelden van informatieverstrekking zie (34) en (35).
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de ontwikkeling van 5G overigens nog prematuur. Ze verwijst naar de regering door te zeggen dat er eerst een elementaire discussie over 5G moet plaatsvinden op rijksniveau(36).

* Gezonde voeding.
Omdat straling van EMV de werking van tal van lichaamsprocessen beïnvloedt, is het van belang om gezond te eten en ervoor te zorgen dat nutriëntentekorten zoveel mogelijk worden voorkomen. Natuurdiëtisten kunnen u daarbij helpen.

Elektro Magnetische Velden

 

 

 

 

Marijke Verstege

5G netwerk: een ‘stralende’ huidMeer info over 5G netwerk en microbiota

Het lijkt er echter op dat deze technologie schade toebrengt aan huid en ogen en ook de resistentie van bacteriën tegen antibiotica, verhoogd. De mogelijkheid bestaat dat de 5G- technologie de problemen die zich nu al wereldwijd voordoen met bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, zullen verergeren. Dit komt omdat de stralingsgolven veranderingen aanbrengen in E.coli en vele andere bacteriën, waardoor hun groei, veranderingsmogelijkheden en activiteit, wordt onderdrukt. Deze effecten waren niet-thermisch en afhankelijk van diverse factoren. De consequenties van interactie tussen MM-golven en bacteriën zijn veranderingen in hun gevoeligheid voor verschillende biologisch actieve chemicaliën, inclusief antibiotica.
De gecombineerde actie van MM-golven en antibiotica resulteerde in sterkere effecten. Bestudering van deze effecten zijn van belang om veranderde metabolische routes te begrijpen en de rol van bacteriën in het milieu te onderscheiden; ze zouden kunnen leiden tot resistentie van antibiotica in bacteriën. In dit kader is het interessant dat men ontdekte dat bacteriën zoals Bacillus en Clostridium spp, die voorkwamen vlakbij telecominstallaties, multidrug resistent waren.” (Adebayo et al. 2014).” (Soghomonyan et al., 2016)

Referenties en bronnen:

1. Bevington M. 2019. The Prevalence of People with Restricted Access to Work in Manmade Electromagnetic Environments.tinyurl.com/y6t2xe4q.
2. Pall, M. 2016. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression.tinyurl.com/y6t2xe4q.
3. Hedendahl L. et al. 2015. Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession.tinyurl.com/y2kh8bmy.
4. Hardell L. et al. 2010. Mobile phone use and the risk for malignant brain tumors. tinyurl.com/yxgm5s9y.
5. Verklaring ICNIRP chairman in The Telegraph 15 maart 2019. On relaxing recommended safety limits.tinyurl.com/y2dwgtxl
6. Jerrold Bushberg in: CNBC video.tinyurl.com/y6m9s3gt.
7. Marshall TG & Rumann Heil 2016. Electrosmog and autoimmune disease. tinyurl.com/yxap729s.
8. Lai H & Singh 2004. Magnetic-Field–Induced DNA Strand Breaks in Brain Cells of the Rat.tinyurl.com/y4q2fluf.
9. Karinen, A., Hein ¨ avaara, S., Nylund, R, Leszczynski, D., Mobile phone radiation might alter protein expression in human skin.tinyurl.com/y3gal7wo.
10. Romanenko S. et al. 2014. Effects of millimeter wave irradiation and equivalent thermal heating on the activity of individual neurons in the leech ganglion. tinyurl.com/y4rhz7go.
11. Zmijewski M.A. & Slominski A.T.2011. Neuroendocrinology of the skin. tinyurl.com/y68wepfd.
12. Torgomyan et al. 2013. Escherichia coli growth changes by the mediated effects after low-intensity electromagnetic irradiation of extremely high frequencies. tinyurl.com/y4qgo5br.
13. Crabtree D.P.E.et al 2007. The response of human bacteria to static magnetic field and radiofrequency electromagnetic field. tinyurl.com/yxdtpzj9.
14. Santini S.J. et al. 2018 Role of Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by Electromagnetic Fields: Focus on Reproductive Systems.tinyurl.com/y2lhofoa.
15. Hilliges M1, Wang L, Johansson O. 1995. Ultrastructural evidence for nerve fibers within all vital layers of the human epidermis.tinyurl.com/y6hszb2v.
16. Feldmann Y. & P. Ben-Ishai 2017. Potential Risks to Human Health Originating from Future Sub-MM Communication Systems tinyurl.com/yy87ex5e.
17. Firstenberg A. 2017. The invisible rainbow. AGB Press, Santa Fe (US) tinyurl.com/y3ukbqad.
18. Schooneveld H. 2014. Elektrostress Handboek. EMV-EHS Publ. Wageningen. Hoofdstukken digitaal: tinyurl.com/y739n4po.
19. Weaver J.C. & Astumian 1990. The response of living cells to very weak electric fields: The thermal noise limit.http://tinyurl.com/y4g7lawn .
20. https://bioinitiative.org/
21. https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden
22. https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/11967/Gezondheidseffecten%20van%20E
23. https://takebackyourpower.net/senate-hearing-wireless-industry-confesses-no-studies-showing-5g-safety/
24. 10. https://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/
25. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4070/eu_directeur_europese_milieucommissie_eist_vergaande_stappen._(upd.+_link_eht-forum)
26. https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen
27. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/11963/5G:%20The%20Dominoes%20Are%20Star.
28. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/11947/petitie_tegen_5g_haalt_drempel_voor_duits_parlement
29. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Belgie/
30. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11944/Kamer%20wil%20eerst%20stralings
31. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11917/partij_voor_de_dieren_voor¬zich-tigheid_omgang_elek¬tro¬mag¬ne¬tische_velden___5g
32. www.telecompaper.com/nieuws/agentschap-telecom-werkt-aan-advies-over-lokale-5g-vergunningen–1288356
33. https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
34. https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11968/e-mail_stopumts_naar_leden_tweede_kamer_betrokken_bij_5g
35. https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11925/bezwaar_5g%3B_voorbeeldbrief_voor_gemeenten
36. https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/11951/agentschap_telecom_werkt_aan_advies_over_lokale_5g-vergunningen

NIEUW BOEK ‘De huid-darm connectie’

Het boek ‘De huid-darm connectie’ (4-2019), geschreven door Marcelline Goyen, huidtherapeut BHS, is een Nederlandstalig boek over een5G netwerk: een ‘stralende’ huid wetenschappelijke onderbouwing van de de relatie tussen de huid en de darmen. Het boek is vooral geschreven voor huidtherapeuten, dermatologen en andere (para-)medici, (huid-)specialisten die zich bezighouden met de huid.

In ruim 630 bladzijden wordt de reis beschreven door alle lagen van de huid op weg naar de darmen en terug. Hierin komen vele onderwerpen aan bod zoals de huid parameters, functies, het belang van een correcte (huid) pH, de sebogenese (geboorte van talg) enzymen, antimicrobiële peptiden, en het microbioom en het immuunsysteem van zowel de huid als de darmen. En natuurlijk de continue interactie tussen de huid en de darmen, geholpen door onze microbiota en beïnvloedt door o.a. de pH, enzymen, communicatie, het immuunsysteem, leefstijl (stress), voeding en pre- en probiotica. Het boek biedt vele nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten met een enorme index, bronvermeldingen en literatuurlijst.

Je kunt het boek bestellen op haar eigen website www.huid-darm.nl.

Het boek ‘De huid-darm connectie’ kost € 89,95 (exclusief verzendkosten).

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen